Reklama
 
Blog | r-ondrovic

Karol Ondriaš II

Po zverejnení rozhovoru s Vami mi prišlo zhruba päťdesiat výhražných mailov. Väčšinou niečo o tom, či rodičia mojich žiakov vedia, komu zverujú svoje deti alebo ako môže učiteľ obhajovať totalitný režim atd. Deje sa Vám niečo podobné?

Čo píšete je úplne "normálne". Takto funguje "demokracia a sloboda" v praxi. Ja výhražné maily dostávam pravidelne, teraz už menej, ako kedysi.
Prečo to tak je?

Odpoviem najskôr stručne a nižšie podám dôkazy mojej odpovede.
Stručná odpoveď: Výhražné maily sú výsledkom politickej, ekonomickej a mentálnej kolonizácie občanov Slovenska po roku 1989. Je to nová generácia ľudí, ktorí sú účelovo vychované médiami, aby spĺňali štatút moderného slovenského otroka – (vo svojich knihách ho nazývam motrokom). Takto má reagovať dobre vychovaný slovenský motrok, ktorí má nenávidieť a odsudzovať všetko to, čo by ho mohlo zbaviť motroctva. Takto mu preprogramovali mozog motrokári médiami. Pričom všetky mienkotvorne média na Slovensku a vo svete ho mentálne stále programujú, 24 hodín denne.
Pripomínam, že Slovania majú už viac ako 1000 ročnú reputáciu, ako vysokokvalitní motroci. Budem citovať z knihy amerického profesora: Michael Parenti: Against Empire: “Ľudia, ktorí pracovali až na smrť v baniach Karola Veľkého na začiatku deviateho storočia, boli Slovania. Zotročenie východoeurópanov bolo také časté a také dlhé, že pomenovanie „Slovan” sa stalo synonymom pre otroctvo. Skutočne, (anglické) slovo otrok (slave) je odvodené od slova Slovan (Slav). Východná Európa bola počiatočným zdrojom akumulácie kapitálu a v sedemnástom storočí sa už stala úplne závislou na západnom spôsobe výroby“.
(podľa: http://www.ondrias.sk/storage/Ondrias_My_Motroci.pdf)

Dôkazov, že po roku 1989 Slovensko je kolonizované politicky, ekonomicky a mentálne je obrovské množstvo. Uvediem aspoň niektoré, pričom pre jednoduchosť, budem citovať z mojich kníh alebo z textov z mojej webovej stránky (www.ondrias.sk), kde sú aj odvolávky na pôvodné pramene.

Reklama

Cieľom mediálnej kolonizácie je vychovať novú generáciu ľudí, aby spĺňali štandard spokojného moderného otroka – motroka, lebo len vtedy Slovensko môže platiť vysokú kolonizačnú dávku.
Dôkaz ekonomickej kolonizácie Slovenska po roku 1989 – platenie kolonizačnej dávky podáva Štatistický úrad SR.
Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v roku 2005 bol 1439 mld Sk, t.j. bol o 36% vyšší ako v roku 1989. Naproti tomu reálne mzdy nedosiahli úroveň socializmu. Podobne, priemerné reálne dôchodky v roku 2003 boli len 75% dôchodkov za socializmu a v súčasnosti nedosahujú úroveň socializmu. Z uvedených štatistických údajov jednoznačne vyplýva, že zvýšenie produkcie Slovenska o 36%, čo bolo 518 mld Sk v roku 2005, sa reálne neodrazilo na reálnych mzdách alebo reálnych dôchodkoch. Z toho vyplýva, že v roku 2005 zmizlo zo Slovenska 518 mld Sk, čo je denne 1,4 mld Sk. Platenie kolonizačnej dávky je výsledkom prevratu v roku 1989 a bol jeho jedným hlavných cieľom.
(podľa: www.ondrias.sk/view.php?cisloclanku=2007110805)
Média majú zabezpečiť a úspešne zabezpečujú, že slovenský motrok nesmie o tom nič vedieť, nebude sa proti tomu búriť. Práve naopak, odsúdi každého, bude každého nenávidieť, kto by chcel platenie kolonizačnej dávky odstrániť, ako to dokázali komunisti za socializmu. Preto musí odsudzovať socializmus a komunistov, preto dostávate výhražné maily.
Ďalší dôkaz ekonomickej kolonizácie Slovenska podávajú médiá denne v správach, keď napríklad uvedú, že priemyselná výroba stúpla za rok o 12%, že hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska je v reálnych cenách o 40% vyšší ako za socializmu atď… Pritom slovenský vytunelovaný motrok si neuvedomí, že i napriek úspešným ekonomickým parametrom, nemáme peniaze na bezplatné zdravotníctvo, školstvo, dôchodky, atď…, ako sme mali za socializmu pri nižšom reálnom HDP. Že reálna mzda a dôchodky po roku 1989 nestúpajú v súlade z HDP, ako to bolo za socializmu. Nesmie si uvedomiť, že je to výsledok platenia kolonizačnej dávky motrokárom. V dôsledku kolonizačnej dávky Slovenska, 1,4 mld Sk denne v roku 2005, musíme spoplatňovať školstvo, zdravotníctvo, nemáme na adekvátne navýšenie dôchodkov, opravu ciest a nemocníc, atď.

Ďalší dôkaz ekonomickej kolonizácie Slovenska podávajú štatistické údaje Európskej únie Eurostatu:
Opakujem: Cieľom mediálnej kolonizácie je vychovať novú generáciu ľudí mentálne veľmi obmedzených, aby spĺňali štandard moderného otroka – motroka, lebo len vtedy cena práce na Slovensku (podľa štatistík Eurostatu) môže byt len 33,6% z ceny, ktorú by sme mali dostať podľa produktivity práce. Lebo len vtedy cena práce na Slovensku môže byť len 40,5% z ceny, ktorú by sme mali dostať podľa vytvoreného HDP:
Podľa údajov Eurostatu (Eurostat yearbook 2006-07), produktivita práce na zamestnanú osoby na Slovensku v roku 2004 bola 62,5% priemernej produktivity v EU-25. Hrubý domáci produkt na obyvateľa bol 51,9% priemeru EU-25. Ale priemerná hodinová cena práce v priemysle a v službách v podnikoch z viac ako 10 zamestnancami na Slovensku v roku 2004 bola len 21% priemeru EU-25. Keď porovnáme cenu práce na Slovensku s produktivity práce a vytvoreným HDP na Slovensku, tak zistíme, že je tam veľký rozpor. Prečo cena práce na Slovensku je len 33,6% z ceny, ktorú by sme mali dostať podľa produktivity práce? Prečo cena práce na Slovensku je len 40,5% z ceny, ktorú by sme mali dostať podľa vytvoreného HDP? Je to dôkaz malého slovenského apartheidu, ako súčasť európskeho demokratického apartheidu? Samozrejme, že áno.
(podľa: www.ondrias.sk/view.php?cisloclanku=2008010101)

Média majú zabezpečiť a úspešne zabezpečujú, že slovensky motrok nesmie o tom nič vedieť a nebude sa proti tomu búriť. Práve naopak odsúdi každého, kto by to chcel zmeniť. Preto, každý, kto i keď len náznakom nerozmýšľa v agende slovenského motroctva dostáva výhražné maily.
Nová generácia slovenských motrokov, ktorí sú účelovo vychovaní médiami nesmie vedieť veľa podstatných faktov. Aby to nevedeli, to zabezpečuje totalitná mediálna kolonizácia Slovenska, ktorá chŕli historické filmy, historické dokumenty, „vedecké“ diskusie, slúžiace len na upevnenie moderného otroctva na Slovensku a vo svete. Napríklad si nesmú uvedomiť komunistický zázrak počas 40 rokov socializmu, počas 40 rokov, keď sa východný blok na pár desiatok rokov odtrhol od 300 ročnej kolonizácii západu.

Dôkaz o tom podáva napríklad aj trhová cena bývalého socialistického bloku na burze v New Yorku: V roku 1989 trhová cena bývalého socialistického bloku na newyorskej burze spolu aj s obyvateľmi bola tri-krát vyššia, ako cena USA spolu s ich ekonomickými satelitmi. Slovenský motrok si nesmie uvedomiť, že je to dôkaz až neuveriteľne pozitívneho komunistického zázraku v bývalom socialistickom bloku za pár desiatok rokov.
Podľa: www.ondrias.sk/view.php?cisloclanku=2008011201
Z obrázku č. 2 vidieť, že reálna hodnota Dow indexu od roku 1924 do roku 1990 vzrástla miernie, napríklad v roku 1990 bola podobná ako v roku 1930. Druhý a veľmi dôležitý fakt je, že reálna hodnota Dow indexu vzrástla od roku 1990 do roku 2000, t.j. počas kolonizácie bývalého socialistického bloku, 3-krát. Je veľmi pravdepodobné, že 3-násobný reálny nárast majetku veľkej krajiny a prislúchajúcich ekonomických zoskupení za 10 rokov kolonizácie bývalého socialistického bloku (1990-2000) je unikátny príklad nielen v našich novodobých dejinách ale v dejinách vôbec.
Z obrázku č. 2 vyplýva, že bývalý socialistický blok bol veľmi bohatý, keď po jeho ekonomickom obsadení, vzrástla reálna hodnota Dow indexu až 3-krát. Obrazne a s hrubým priblížením môžeme povedať, že bol 3-ktát bohatší ako USA a ich ekonomické satelity. Samozrejme do bohatstva bývalého socialistického bloku v Dow indexu je zahrnuté aj 400 miliónov veľmi kvalitných motrokov, ktorí budú prinášať každoročný zisk (v súčasnosti Rusko s 142 mil. obyvateľmi je už v trošku inej situácii, ako na začiatku 90-tich rokov). Zaujímavé je, že za posledných 7 rokov reálna hodnota Dow indexu nestúpla. Keby súčasní motrokári dokázali zničiť komunistickú Čínu „demokraciou“, tak hodnota indexu na newyorskej burze by opäť stúpla niekoľko krát.
Rozmýšľam, či existujú mienkotvorné média, ktoré by sa odvážili prekročiť hranicu informačnej totality a povedali pravdu o reálnom raste Dow indexu. Bohužiaľ, zatiaľ som také nenašiel. Opakujem, ani CNN a BBC, ktoré tunelujú mozgy najvyššej kategórie IQ divákov si to nedovolia.
Výhražné maily, ktoré ste dostali, súvisia aj z celkovým úpadkom spoločnosti po roku 1989.

Dôkazy o tom podávajú Štatistický úrad SR, Eurostat a publikácie OSN v kapitolách s názvom „sociálna patológia“, ktorá charakterizuje ako je spoločnosť chorá. Porovnaním údajov z pred roka 1989 a po roku 1989 jednoznačne vypláva, že spoločnosť na Slovesnku po roku 1989 upadla, v niektorých parametroch až z degenerovala. Údaje sociálnej patológii možno nájsť na http://www.ondrias.sk/storage/Ondrias_Socializmus_vs_kapitalizmus.pdf.
podľa: www.ondrias.sk/storage/Ondrias_My_Motroci.pdf
Počas 40 ročného komunistického zázraku na Slovensko vyrástla generácia ľudí, ktorí boli vysoko vzdelaní, na vysokej kultúrnej a morálnej úrovni v porovnaní s veľkou väčšinou najvyspelejších krajín sveta. Ľudia takejto spoločnosti nie sú vhodní stať sa motrokmi (modernými otrokmi) XXI. storočia a potenciálne môžu byť aj nebezpeční pre motrokárov. Preto prvou úlohou pri pretváraní našej spoločnosti na motrokov XXI. storočia po roku 1989 bolo a je znížiť úroveň morálky, kultúry a vzdelania. Kvalitný motrok XXI. storočia by sa mal podobať šťastnému človeku, ktorý po odovzdaní „desiatku” motrokárom XXI. storočia bude mať možnosť uspokojovať svoje slobodné záujmy v rozsahu, ktorý určí propaganda. Väčšinou to budú jeho pudové a hormonálne záujmy. V podvedomí sa mu má zafixovať schéma, podľa ktorej sa má správať. Narodil si sa, aby si si užíval a o iné sa nestaraj. Kvalitný motrok XXI. storočia bude ctiť riadiť sa a verne zachovávať všetkých 11 prikázaní motroctva XXI. storočia a riadiť sa nimi. Bude to pekný zdravý jedinec s vytunelovaným mozgom, ktorý bude chrániť súčasný systém moderného otroctva a odsúdzovať, nenávidieť a keď bude potrebné aj zabíjať každého, kto by to chcel zmeniť.
Súčasný slovenský motrok má odsúdiť pozitívny komunistický zázrak rozvoja ľudských práv, humanity, civilizácie, rozvoja poľnohospodárstva, priemyslu, vzdelania, vedy, kultúry, ľudských vzťahov, dodržiavanie desať božích prikázaní, atď… počas socializmu z dôvodu, aby už nikoho z 400 miliónov obyvateľov v bývalom socialistickom bloku nenapadlo opäť sa vytrhnúť z moderného otroctva a budovať si vlastnú cestu civilizácie, ako to dokázali komunisti počas 40 rokov socializmu. Keby sa tak stalo, tak motrokári by prišli o veľké zisky a mali by potenciálneho ekonomického konkurenta, akým je v súčasnosti komunistická Čína.
Preto 4. kolonizačná výprava na východ stále od roku 1989 pokračuje a vy a mnohí ďalši, ktorí len náznakom by to chceli zmeniť, dostávajú výhražné maily.
Zatiaľ na Vašu otázku toľko. Ak potrebujete ďalšie dôkazy, prečo ste dostali výhražné maily, rád Vám ich poskytnem.

Karol Ondriaš, 15.3.2008

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama